Általános Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) a https://doreeenka.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) és a https://www.facebook.com/doreeenka oldalon elérhető áruk megvásárlására, szolgáltatások felhasználási feltételeire, illetve a Honlapon kínált áruk megvásárlására vonatkozik.

A jelen Szerződésben vastagon szedett rendelkezéseket Megrendelő köteles különös figyelemmel áttekinteni.

1. A Honlap üzemeltetőjének adatai

1.1. A Honlap üzemeltetője a DOREEENKA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3533 Miskolc, Báthori sor 23.; cégjegyzékszám: 05-09-035631; adószám: 32004474-1-05; nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága; telefonszám:+36 46 952 928; levelezési cím:3525 Miskolc, Szepessy Pál u.3.; a továbbiakban: Szolgáltató).

1.2. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy vállalkozásnak, míg a jelen Szerződés alapján létrejövő Egyedi Szerződések fogyasztói szerződésnek minősülnek.

2. A Szerződés tárgya

2.1. A Szolgáltató a jelen Szerződés keretében a következő szolgáltatásokat kínálja a jelen :

2.1.1. Kész ékszerek értékesítése.

2.1.2. Egyedi ékszerek készítése.

2.1.3. Workshopok rendezése.

2.1.4. Ékszerek javítása.

(a továbbiakban: Szolgáltatások).

2.2. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal, tárgyi, és személyi eszközökkel, valamint szakmai tapasztalattal.

3. Az egyes Szolgáltatások megrendelése és lemondása

3.1. Kész ékszerek értékesítése

3.1.1. A megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) a Szolgáltató Facebook-oldalán, illetve a Honlapon (a Facebook-oldal és a Honlap együttesen a továbbiakban: Online Felület) keresztül adhat le rendelést.

3.1.2. Megrendelő érvényes megrendelést az Online Felületen aktuálisan elérhető ékszerekre adhat le, a Facebook-oldal esetében privát üzenet formájában, míg a Honlapon a 3.1.2.1. alpont szerintiek szerint.

3.1.2.1. A Honlapon való rendelés menete:

● A kiválasztott termék mellett megtalálható „Kosárba teszem” gomb megnyomásával a termék a kosárba kerül.

● A kosárba rakott termékeket a „Pénztár” gomb megnyomásával összesíti a Honlap.

● Az összesítő felületen – a szállítási és számlázási adatok megadását követően – véglegesíthető a rendelés a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

● A megrendelésről Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld, amivel létrejön a felek közötti Egyedi Szerződés, kivéve a 3.1.4. pont szerinti esetet.

3.1.3. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Honlapon lehetőség van vásárlói fiókot regisztrálni, de ez nem feltétele a vásárlásnak.

3.1.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vásárlói fiók nem átruházható.

3.1.5. A Szolgáltató az Online Felületeken részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, illetve fényképeit.

3.1.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Online Felületeken feltüntetett szállítási díjak és feltételek kizárólag magyarországi címre történő postázás esetén irányadók, ezért külföldi kézbesítési cím megadása esetén nem jön létre ajánlati kötöttség a Szolgáltató részéről. Szolgáltató ilyen esetben egyedi árajánlatot ad a kézbesítésre, és csak ennek Megrendelő általi elfogadását követően áll be a Szolgáltató ajánlati kötöttsége.

3.1.7. Megrendelő a visszaigazolt megrendeléstől a jelen Szerződés 6. pontja szerinti feltételekkel jogosult elállni.

3.2. Egyedi ékszerek értékesítése

3.2.1. A szolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) a Szolgáltató Facebook-oldalán, illetve a Honlapon keresztül adhat le rendelést. A megrendelés leadása nem keletkeztet ajánlati kötöttséget egyik fél részéről sem.

3.2.2. A megrendelés legalább a következő, kötelező adatokat kell, hogy tartalmazza:

● Megrendelő neve,

● e-mail címe,

● telefonszáma

● megrendelt ékszer sajátos méretei (átmérő, hossz, stb.),

● megrendelt ékszer anyaga,

● megrendelt ékszer esetleges további, sajátos jellemzői (pl. kő, vagy motívum),

● kézbesítési cím.

3.2.3. Amennyiben szükséges, Szolgáltató képi ábrázolást kérhet Megrendelőtől, e-mailben, .jpg vagy .jpeg formátumban, szükség szerint vektoros fájlformátumban.

3.2.4. Az egyedi igényekkel kapcsolatban Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, azok Szolgáltató részére történő átadása, illetve ezek alapján az egyedi ékszer elkészítése nem sérti harmadik fél jogát vagy jogos érdekeit. Amennyiben ilyen igény felmerülne Szolgáltatóval szemben, úgy a Megrendelő köteles teljes egészében kártalanítani Szolgáltatót az ilyen igényekkel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő kiadásokat, beleértve a jogi képviselet költségeit is.

3.2.5. A megrendelés leadását követően Szolgáltató 5 munkanapon belül visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a visszaigazolás bármilyen okból elmarad, úgy a megrendelés töröltnek tekintendő, és Megrendelő nem

jogosult Szolgáltatóval szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesíteni a visszaigazolás elmaradásából kifolyólag, tekintettel az ajánlati kötöttség hiányára.

3.2.6. Szolgáltató indoklás nélkül jogosult visszautasítani bármely megrendelést.

3.2.7. Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában rögzíti a megrendelés alapján elkészítendő ékszer paramétereit, a vállalási árat és az elkészítési határidőt.

3.2.8. A kiküldött árajánlat alapján Szolgáltatónak 5 munkanapig áll fenn ajánlati kötöttsége, az ezen időtartamon belül beérkezett elfogadó nyilatkozat alapján felek között létrejön az egyedi megállapodás (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), amelyben nem rendezett kérdésekben a jelen Szerződés az irányadó. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3.2.9. Amennyiben Megrendelő nem egyszerű elfogadó nyilatkozatot tesz, hanem bármilyen feltétellel, vagy bármely, az árajánlattól eltérő javaslatot tesz, úgy a felek között nem jön létre automatikusan Egyedi Szerződés. Ilyen esetben Szolgáltató jogosult ellenajánlatot vagy elfogadó ajánlatot tenni. Az ellenajánlat esetén ismételten 5 munkanapig áll fenn az ajánlati kötöttség.

3.2.10. Az 5 munkanapos határidőt követően beérkezett megrendelői elfogadó nyilatkozat csak és kizárólag a Szolgáltató írásbeli megerősítését követően keletkeztet Egyéni Szerződést a felek között.

3.2.11. Megrendelő jogosult a teljesítési határidő előtt is módosításokat javasolni az Egyedi Szerződés tárgyát illetően. A módosítási javaslatokkal kapcsolatban Szolgáltató szakmai szempontból megjegyzést, kifogást fogalmazhat meg írásban (e-mailben). Amennyiben Megrendelő kifejezetten elveti ezeket a javaslatokat, azokat Szolgáltató köteles – a Megrendelő felelősségére – kivitelezni. A módosításokkal kapcsolatosan felmerülő többletköltség mértékét, illetve az ezekkel beálló teljesítési határidő-hosszabbítás idejét Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben közli, amelynek elfogadására Megrendelőnek 5 munkanapja áll rendelkezésre.

3.2.12. Megrendelő az Egyedi Szerződéstől – tekintettel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontjára – nem jogosult elállni.

3.2.13. Amennyiben az ékszer futárszolgálat részére történő átadásig jelzi Megrendelő, hogy nem tart igényt az ékszerre, Szolgáltató e-mailben ajánlatot tehet az ékszerre, amely ajánlat elfogadására Megrendelőnek 3 munkanap

áll rendelkezésére. Amennyiben elfogadja az ajánlatot, úgy az ékszer elkészítésének korábban megállapított díjából levonásra kerül az ajánlat összege. Ha Megrendelő ezt az összeget a közléstől számított 5 munkanapon belül megfizeti Szolgáltató részére, úgy az Egyedi Szerződés megszűnik, és egyik fél sem jogosult további igényt támasztani a másik féllel szemben.

3.2.14. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani az Egyedi Szerződést, amennyiben olyan módosításokat kér Megrendelő, ami etikai vagy szakmai szempontokból vállalhatatlan Szolgáltató részéről, és erre felhívja Megrendelő figyelmét, de az fenntartja a módosítási kérést; továbbá, amennyiben Megrendelő pótlólagos felszólítására sem, vagy nem megfelelő formában/formátumban küldi meg; illetve, ha Megrendelő egyébként olyan magatartást tanúsít, ami alapján lehetetlenül a további rendes együttműködés a felek között.

3.2.15. Amennyiben Szolgáltató késedelembe esik az Egyedi Szerződésben vállalt határidőhöz képest, úgy köteles minden késedelemben töltött nap után a Díj 1%-át, mint késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér felső határa a Díj 10%-a. Amennyiben a késedelem eléri a 10 napot, Megrendelő jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal megszűntetni, és Szolgáltatótól a Díj 50%-ának megfelelő kötbért követelni.

3.3. Workshopok rendezése

3.3.1. Szolgáltató az Online Felületeken meghirdetett helyen, időben, részvételi díj és tematika szerint kézműves workshopokat tart (a továbbiakban: Workshop).

3.3.2. A Workshopon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció, amelyre a Honlapon van lehetőség, illetve a részvételi díj megfizetése.

3.3.3. A regisztráció során a következő adatokat kell megadni:

● Név,

● E-mail cím.

3.3.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Workshopon saját felelősségére vesz részt, az esetleges munkavédelmi eszközökről minden résztvevő maga köteles gondoskodni. Szolgáltató teljes egészében kizárja felelősségét a Workshop folyamán esetleg bekövetkező sérülésekért.

3.3.5. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy nem vállal garanciát azért, hogy Megrendelő bármilyen szinten elsajátítja a Workshop anyagát, vagy, hogy az azon létrehozásra kerülő ékszer megfelel majd a Megrendelő várakozásainak.

3.3.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Workshop-regisztráció nem átruházható.

3.3.7. Megrendelő a Workshop kezdete előtt legkésőbb 5 nappal e-mailben lemondhatja a részvételét.

3.4. Ékszerek javítása

3.4.1. Szolgáltató eseti jelleggel vállalja ékszerek javítását, módosítását.

3.4.2. Megrendelő Szolgáltató e-mail címére küldött levél vagy Messenger-üzenet formájában ajánlatot kérhet ékszer javítására, módosítására (a továbbiakban: Javítás).

3.4.3. A megrendelés leadását követően Szolgáltató 5 munkanapon belül visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a visszaigazolás bármilyen okból elmarad, úgy a megrendelés töröltnek tekintendő, és Megrendelő nem jogosult Szolgáltatóval szemben bármilyen jogcímen igényt érvényesíteni a visszaigazolás elmaradásából kifolyólag, tekintettel az ajánlati kötöttség hiányára.

3.4.4. Szolgáltató indoklás nélkül jogosult visszautasítani bármely megrendelést.

3.4.5. Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában rögzíti a megrendelés alapján kivitelezésre kerülő munka paramétereit, a vállalási árat és az elkészítési határidőt.

3.4.6. A kiküldött árajánlat alapján Szolgáltatónak 5 munkanapig áll fenn ajánlati kötöttsége, az ezen időtartamon belül beérkezett elfogadó nyilatkozat alapján felek között létrejön az egyedi megállapodás (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), amelyben nem rendezett kérdésekben a jelen Szerződés az irányadó. Az így létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3.4.7. Amennyiben Megrendelő nem egyszerű elfogadó nyilatkozatot tesz, hanem bármilyen feltétellel, vagy bármely, az árajánlattól eltérő javaslatot tesz, úgy a felek között nem jön létre automatikusan Egyedi Szerződés. Ilyen esetben Szolgáltató jogosult ellenajánlatot vagy elfogadó ajánlatot tenni. Az ellenajánlat esetén ismételten 5 munkanapig áll fenn az ajánlati kötöttség.

3.4.8. Az 5 munkanapos határidőt követően beérkezett megrendelői elfogadó nyilatkozat csak és kizárólag a Szolgáltató írásbeli megerősítését követően keletkeztet Egyéni Szerződést a felek között.

4. Vállalkozási és szolgáltatási díjak

4.1. Szolgáltató a jelen Szerződés 3. pontjában részletezett szolgáltatásokért (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtásáért az Online Felületeken feltüntetett, illetve az Egyedi Szerződésben rögzített vételárra/munkadíjra jogosult (a továbbiakban: Díj).

4.2. Szolgáltató a Díjra az Egyedi Szerződés szerint megrendelt Szolgáltatások után jogosult.

4.3. Szolgáltató a megrendelt áru elküldésére, illetve a kért munka elvégzésére csak akkor köteles, ha a vonatkozó Díjat a Megrendelő megfizette.

4.4. A Díjat az alábbi bankszámlára való átutalással lehet teljesíteni:

● Számlaszám: 11600006-00000000-99037691

● Számlavezető: Erste Bank Hungary Nyrt.

● Számlatulajdonos: Doreeenka Kft.

● Közlemény: Megrendelő neve

4.5. A Díj akkor számít teljesítettnek, amikor az jóváírásra kerül Szolgáltató számláján.

4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a

termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

4.7. Amennyiben valamely adminisztrációs vagy technikai hiba miatt nyilvánvalóan téves ár kerül az Online Felületekre, úgy a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron teljesíteni, és felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlást a Megrendelő részére. Megrendelő a módosított ajánlatot elfogadhatja vagy visszautasíthatja. Hibás ár alatt azt az árat kell érteni, amin a Szolgáltatónak nincs meg a szerződéses akarata az Egyedi Szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről.

4.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Workshop részvételi díját Szolgáltatónak nem áll módjában visszautalni, abban az esetben sem, ha Megrendelő bármely okból nem tud részt venni azon.

4.9. Amennyiben Megrendelő a Workshop kezdete előtt legkésőbb 5 nappal jelzi e-mailben, hogy eláll a részvételi szándékától, úgy Szolgáltató visszatéríti a részvételi díjat.

4.10. A részvételi díj akkor számít időben teljesítettnek, amennyiben legkésőbb az aktuális Workshop kezdete előtt 2 órával jóváírásra kerül Szolgáltató számláján.

5. Kézbesítés

5.1. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen Szerződés alapján megrendelt munkákat kizárólag a Magyar Posta és MPL Postafutár útján kézbesíti Szolgáltató.

5.2. A kézbesítés díja Magyarországon belül: MPL csomagként: 2490- Ft.

Posta levélként: 890- Ft

5.3. Külföldi címre történő megrendelés esetén Szolgáltató egyedi árajánlatot ad a kézbesítésre.

5.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt munka határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben a vállalt határidő utolsó napján a megrendelt ékszer a futárszolgálatnak átadásra kerül.

5.5. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a csomag futárnak történő átadásától kezdve a kárveszély a futárt terheli, míg az átvételt követően a Megrendelőt, ezért különösen fontos, hogy a Megrendelő az átvételkor megfelelően ellenőrizze az árut.

5.6. Amennyiben átvételkor sérült a csomag vagy a termék, úgy Megrendelő köteles ennek tényét haladéktalanul jelezni a Megrendelő felé.

6. Elállás

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

6.2. Megrendelő az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6.3. Megrendelő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

6.4. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.5. Megrendelő az Egyedi Szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

6.6. A termék visszaküldésének költségét a Megrendelőnek kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja ennek a költségnek a viselését.

6.7. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

6.8. Nem illeti meg az elállási jog Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak.

6.9. Megrendelő szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c. olyan szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Megrendelő kifejezett kérésére keresi fel a Megrendelőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

6.10. Szolgáltató a távollevők között kötött szerződéstől való elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.

6.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

6.12. Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni (Doreeenka Kft. 2626 Nagymaros Pf.: 52)

6.13. Megrendelőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

6.14. Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

6.15. Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

6.16. A Szolgáltató nem köteles a Megrendelő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

6.17. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.18. Amennyiben Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Megrendelő a Szolgáltató részére.

6.19. Megrendelő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6.20. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el:

6.21. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

6.22. Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szerződésben található elérhetőségeken.

6.23. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Megrendelőt illeti meg.

6.24. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6.25. Ha a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a Szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Megrendelő bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

6.26. Elállási jog gyakorlásának a menete:

6.26.1. Amennyiben a Megrendelő élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein, írásban jelezni.

6.26.2. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

6.26.3. A Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy szolgáltató részére átadni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

6.26.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Megrendelő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Megrendelő az Egyedi Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.26.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Megrendelő az elállási joggal.

7. Hibás teljesítés

7.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.2. Megrendelő és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Megrendelő hátrányára tér el.

7.3. Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Megrendelőket illeti meg. Vállalkozásnak minősülő Megrendelő: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.4. Kellékszavatosság

7.4.1. Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.4.2. Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

7.4.3. Megrendelő akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az Egyedi Szerződést megszüntetni, ha

a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

7.4.4. Ha a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az Egyedi Szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

7.4.5. A Megrendelő jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

7.4.6. Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Megrendelő közölte a hibát a Szolgáltatóval.

7.4.7. A Megrendelőnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

7.4.8. A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

7.4.9. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Megrendelőnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Megrendelő által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

7.4.10. A Megrendelő az Egyedi Szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

7.4.11. Ha a hibás teljesítés az Egyedi Szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Megrendelő az Egyedi Szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Megrendelőtől nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

7.4.12. Ha a Megrendelő az Egyedi Szerződést teljes egészében vagy az Egyedi Szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a Megrendelőnek a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és

b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Megrendelő részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. 7.4.13. Megrendelő (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy az Egyedi Szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves (vállalkozás vásárló, vagy használt termékek esetén 1 (egy) éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4.14. Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.4.15. A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.5. Termékszavatosság

7.5.1. Az ékszer hibája esetén Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 7.5.2. Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.5.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.5.4. Termékszavatossági igényét Megrendelő a Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.5.5. Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ékszer gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.5.6. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.5.7. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

7.6. Jótállás (új ékszerek esetén)

7.6.1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Megrendelő fogyasztónak minősül.

7.6.2. A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év. 

Ezen határidők elmulasztása jogvesztéssel jár! 

7.6.3. A jótállási határidő a megrendelt áru Fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

7.6.4. A Megrendelő a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén közvetlenül is érvényesítheti, de elsősorban elektronikus úton, e-mailben jelezve, és a hibás termék Szolgáltató postacímére való megküldéssel.

7.6.5. Jótállási igénye alapján a Megrendelő választása szerint

1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy az Egyedi Szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

7.6.6. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.6.7. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

7.6.8. Ha a jótállási időtartam alatt az ékszer első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy az nem javítható, a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles az ékszert 8 napon belül kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

7.6.9. Ha a jótállási időtartam alatt az ékszer 3 (három) alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a Megrendelő nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Megrendelő nem kívánja az ékszert a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha az ékszer kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

7.6.10. Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

7.6.11. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.6.12. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

7.6.13. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

7.6.14. Ha a Megrendelő az ékszer meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.6.15. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy minden, kijavításra visszaküldött ékszer bevizsgálásra kerül, és amennyiben a sérülés rendeltetésellenes használat vagy szándékos károkozás eredménye, úgy a javítást Szolgáltató kizárólag térítés ellenében vállalja, amelynek összegéről a vizsgálatot követően tájékoztatja a Megrendelőt.

8. Szellemi tulajdon

8.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden, az Online Felületeken közzétett kép, grafika, látványterv, leírás Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

8.2. Az Online Felületek felhasználói tudomásul veszik, hogy az Online Felületeket kizárólag rendeltetésszerűen használhatják. Szigorúan tilos az oldal forráskódjának visszafejtése vagy bármely módon történő másolása, módosítása, részben vagy egészben.

8.3. A 8.1. és 8.2. pont alatti tartalmak Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye nélküli bármely felhasználása jogsértésenként 80 000,- Ft összegű kártérítési kötelezettséget von maga után.

9. Fogyasztói panaszok kezelése 

9.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést a tőle telhető legmagasabb minőségben teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek ennek ellenére valamilyen panasza van az Egyéni Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató fentebb megadott elérhetőségein közölheti.

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testületi eljárását kezdeményezhet, az alábbiak szerint:

9.4.1. Megrendelő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

9.4.2. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszáma: (62) 554-250 (118-as mellék)

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület 

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. 

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület 

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület 

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. 

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. 

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

9.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Megrendelő vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Megrendelőt megillető jogokkal és a Megrendelőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.6. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

9.7. A Megrendelő panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot. A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezután, a bejelentkezést követően benyújthatja be panaszát a Megrendelő a http://ec.europa.eu/odr oldalon.

9.8. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Megrendelő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9.9. Amennyiben a Megrendelő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Megrendelőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

● az eljáró bíróság megnevezését (https://birosag.hu/birosag-kereso);

● a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

● az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

● azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

● a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

9.10. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

10. Záró rendelkezések

10.1. Megrendelő az Egyedi Szerződésben foglalt szolgáltatás megrendelésével jelen Szerződést magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kijelenti, hogy annak rendelkezéseit megismerte.

10.2. A jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

10.3. Felek a Szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetén alávetik magukat a Pp. szerint a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező magyar bíróság döntésének.

10.4. Jelen Szerződést Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ugyanakkor a módosítás csak az azt követően létrejött Egyedi Szerződésekre lesz hatályos.

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 16.

1. számú melléklet

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

DOREEENKA Kft.

Miskolc

Báthori sor 23.

3533

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fogyasztó(k) aláírása